by

Төслүүд

Төслүүд

Уламжлалт цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
Уул уурхайн дэд бүтэц
Эрчим хүчний хэмнэлт сайжруулалт
Сэргээгдэх эрчим хүч