by

Төслүүд

ТӨВИЙН БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ДИСПЕТЧЕРИЙН ХЯНАЛТЫН ШИНЭ СИСТЕМ БАЙГУУЛАХ СКАДА ТӨСӨЛ

Төсөл хэрэгжсэнээр Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэл, дамжуулалтын үйл ажиллагааг хянаж удирдах системийг автоматжуулж, түүний найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг дээшлүүлэв.  Монголд анх удаа оптик кабельтай аянгын троссыг татаж, алсаас удирдах, програмчлах боломжтой RTU (Remote Terminal Unit) төхөөрөмжийг суурилуулж програмчилсан. SCADA системийг өргөжүүлсэн хэлбэрээр суурилуулав. Эрчим хүчний системийн хэвийн найдвартай ажиллагаа нэмэгдсэн. Цахилгаан үйлдвэрлэгчдийг оновчтой удирдаж, зохицуулалтыг зөв хийснээр эрчим хүчний алдагдлыг  бууруулах юм.

.